Menyja
1psd-1

Techsoup Balkans program për donacione softuerike

Techsoup Balkans, është program për donacione softuerike ku fondacioni Metamorfozis është organizate partnere për shtetet në vijim: Maqedoni Kosovë Shqipëri Në programin për donacione Techsoup Balkans, ofrohet një paletë e gjerë e produkteve softuerike për organizatat jofitimprurëse dhe për bibliotekat publike, të cilat mund t’i fitoni duke paguar vetëm një taksë administrative. Për t’u furnizuar me zgjidhjet softuerike nëpërmjet kësaj platforme si dhe për të marrë donacione, së pari duhet të regjistroheni nëpërmjet këtij linku: https://www.techsoupbalkans.org/al/user/register. Ky donacion është në dispozicion për organizatat jofitimprurëse që ...

USAID_CEP_MK-01

Projekti për pjesëmarrje qytetare (CEP)

Data e fillimit të projektit:  17 gusht, 2016                                            Data e mbarimit të projektit: 17 gusht, 2021 Buxheti (gjatë kohëzgjatjes të projektit):  $9,495,923 Zbatues:   East West Management Institute (EWMI), në partneritet me katër organizata lokale të shoqërisë civile: Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”, Asociacioni për iniciativa demokratike (ADI), Fondacioni shoqëri e hapur Maqedoni (FSHHM) dhe Këshilli rinor nacional i Maqedonisë (KRNM). QËLLIMET Projekti për pjesëmarrje qytetare do të përforcojë angazhimin konstruktiv të organizatave të shoqërisë civile (OSHC) në ...

vistinomer-sq-2017

Vërtetmatës

Vertetmates.mk, nëpërmjet një ekipi profesionistësh të lëmive përkatëse, i analizon premtimet e subjekteve politike dhe i prezanton ato në formë të përmbledhur që është e lehtë për t’u lexuar, së bashku me të dhëna statistikore sistematike. Çdo premtim i identifikuar vlerësohet sipas shkallës së realizimit: i realizuar, pjesërisht i realizuar dhe i parealizuar. Premtimet që nuk janë logjike ose janë thënë në mënyrë që nuk mundëson kontrollimin e tyre, janë shënuar si jokonsekuente. Duke u njoftuar me premtimet dhe me argumentet e dhëna në sqarime, qytetarët edukohen se si t’i lexojnë dhe si t’i interpretojnë programet dhe platformat, si dhe ...

logo_esociety

Konferenca ndërkombëtare e-Shoqëri.Mk

Metamorfozis ka për qëllim ta ngrisë vetëdijen e publikut dhe të vendimmarrësve në nivel nacional dhe rajonal, duke i bashkuar ekspertët, gazetarët, përfaqësuesit politikë dhe palët e interesuara relevante, në ligjërata, konferenca, seminare, debate të hapura dhe forume onlajn. Projekti i tillë më i madh është Konferenca ndërkombëtare e-Shoqëri.Mk, e cila mbahet për çdo vit. Deri më tani konferenca është organizuar nëntë herë, ndërsa për herë të parë u mbajt në vitin 2004.

ActionSEE_logo_horizontal

ACTION VISEGRAD SEE – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore

Në vendet e Ballkanit Perëndimor, qytetarët dhe organizatat qytetare nuk i shfrytëzojnë sa duhet veglat e TIK-ut për qeverisje të mirë të zhvilluara nga ana e organizatave të tjera apo nga shteti, dhe kjo është kështu si rezultat i mungesës së vetëdijes dhe i shkathtësive. Poashtu, ato nuk janë të inkurajuar që t’i shfrytëzojnë këto vegla për shkak të perceptimit se kontributi i tyre nuk do të shkaktojë ndonjë ndryshim real. Përveç kësaj, institucionet publike nuk e shfrytëzojnë sa duhet potencialin e TIK-ut që të bëhen më të përgjegjshme dhe t’i përfshijnë edhe qytetarët. Projekti АCTION VISEGRAD SEE, i mbështetur nga […]

10800_540

DIGJITALIZIMI NË RADIOFIUZION NË RM

Projekti i hulumton dhe i analizon të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me gjendjet aktuale, të cilat kanë ndodhur si rezultat i procesit të digjitalizimit në radiodifuzion. Njohuritë e fituara do të integrohen në një Dokument përfundimtar, i cili përveç të dhënave të mbledhura dhe analizave do të përmbajë edhe rekomandime për atë se në cilat drejtime do të duhet të avancohet digjitalizimi në radiodifuzion në të ardhmen. Ai do të jetë në dispozicion publik si botim i shtypur dhe onlajn dhe do të distribuohet deri te të gjitha institucionet relevante të vendit dhe ato ndërkombëtare.

школа за податоци лого alb

Rrjeti i organizatave qytetare për të dhënat e hapura

Fondacioni Metamorphosis në bashkëpunim me Open Knowledge Foundation zbatojnë projektin “Rrjeti i organizatave qytetare për të dhënat e hapura” qëllimi i të cilit është krijimi i kapaciteteve të organizatave qytetare për promovim të axhendës së hapur, përmes formimit të Shkollës të të dhënave – Maqedoni. Projekti do ti inkurajojë organizatat qytetare, mediat dhe individët të cilët promovojnë ndryshime, ti kuptojnë dhe përdorin edhe të dhënat e hapura zyrtare të qeverisë dhe të tjera  me qëllim që të rrisë përgjegjshmërinë e qeverisë dhe të përmirësojë ofrimin e shërbimeve dhe rritjen e pjesëmarrjes qytetare në ...

censorship-154076_640

Liria në internet

Активностите од овој проект ќе имаат за цел да го зголемат капацитетот на целните групи за онлајн активизам преку блогирањето во целина, со посебен акцент на анонимното блогирање, како и за интернет-новинарство, во зависност од околностите на различните целни групи. Овој пристап се состои од две компоненти: знаења и вештини од една страна, и мотивација да се користат од друга ...

318481_262969750415415_1013445240_n

Mbrojtja dhe sigurimi i fëmijëve dhe të drejtave të tyre në internet

Проектот CRISP има за цел да ги заштити правата на децата на интернет и да овозможи сигурен и безбеден пристап до интернет, заштита на нивната приватност и приватноста и безбедноста на нивните семејства.

icons-391416_640

Rrjeti aksional për qeverisje të mirë

Projekti ka për qëllim t’i përforcojë përpjekjet e organizatave qytetare në trajtimin dhe përmirësimin e qeverisjes së mirë duke siguruar vegla, shkathtësi dhe njohuri me qëllim të përmirësimit të punës së tyre, si dhe nëpërmjet granteve për realizimin e ndonjë iniciative konkrete. Me këto vegla dhe trajnime, organizatat qytetare lokale dukshëm do t’i përmirësojnë lidhjet horizontale me përkrahësit e tyre dhe publikun e gjerë, ndërsa vertikalisht me qeverinë. Qëllimet kryesore të projektit janë: (O1) Përmirësimi i inkuadrimit të shoqërisë civile në krijimin e mendimit publik, krijimin e politikave dhe pjesëmarrja në mekanizmat e vendimmarrjes; ...