Анализа на домените од второ и трето ниво во Македонија

Овој документ ги презентира најважните резултати од анализата на македонски домени, со состојба од 1 јануари 2006 година. Базиран е на јавно достапни податоци собрани од веб-сајтот на МАРНет, македонскиот регистратор на интернет-адреси.

Анализата укажува на јасен тренд на зголемување на бројот од домени од второ и трето ниво во рамките на доменскиот простор .МК, при што деловните субјекти се водечки во нивното користење. Таа исто така покажува корелација на зголемувањето на бројот на домени со значајни настани од областа на применети политики за ИКТ, а го врти вниманието кон сопственичката структура на .МК-домените, како и нарушувањата на правилата за креирање на имиња на домени наложени од МАРНет.