Мени

Медиуми за демократија

Слободните и професионални медиуми имаат клучна улога во обезбедувањето на знаење и глас на граѓаните, откривање на корупцијата и развивање на една култура на критика каде граѓаните се сѐ помалку исплашени да ги доведуваат во прашање дејствијата на властите и се овластени на корисен начин да учествуваат во демократските процеси. Фондацијата Метаморфозис препознава дека едно информирано општество е суштествено за обезбедување одговорност како на јавниот, така и на приватниот сектор. Понатаму, широкиот јавен пристап до информации и слободата за добивање и споделување идеи се суштествени за зголемувањето на знаењето, економските можности и човечкиот потенцијал.

Општествена одговорност

Општествената одговорност е клучниот пристап за обрнување внимание на проблемите со владеењето. Ова овозможува директно презентирање на информациите поврзани со интересите и приоритетите на граѓаните директно пред владините претставници кои имаат капацитет и мандат да дејствуваат и да направат таа промена да се случи. Ние веруваме дека ваквиот пристап ефикасно ќе придонесе за создавање на власти ориентирани кон граѓаните на сите нивоа, базирани на принципите за добро владеење.

Едукација за иновации

Денеска граѓаните живеат во општества што вклучуваат разновидни и многустрани средини. Светот се претвори во една комплексен збир од физичка реалност, технологии, дигитални медиуми и социјални мрежи. Во еден таков свет, граѓаните се соочуваат со нова низа предизвици и можности и живеат, дејствуваат и прават избори како дигитални граѓани. Метаморфозис препознава дека на денешните граѓани, со сите нивни многубројни капацитети, им е потребно образование кое ќе им понуди низа вештини што се суштествени за компетентно справување со сложеноста на модерниот живот. (more…)

Човековите права на интернет

До 2023 година Метаморфозис ќе биде водач на процесот за застапување на човековите права на интернет, помагајќи заедниците да се соочат со огромните промени кои произлегуваат од сѐ поголемото влијание на новите технологии (вклучувајќи ги големите податоци, вештачката интелигенција, роботиката, нанотехнологијата и генетиката). Метаморфозис ќе се фокусира на заштитата на приватноста и слободата на изразување преку зајакнување на капацитетите на граѓаните и институциите (како и преку изработка на грантови) за дигитално општество. Овој пристап ќе ја потврди улогата на Метаморфозис како интегратор и  иноватор во Македонија и на Балканот.