Мени

Медиуми за демократија

Слободните и професионални медиуми имаат клучна улога во обезбедувањето на знаење и глас на граѓаните, откривање на корупцијата и развивање на една култура на критика каде граѓаните се сѐ помалку исплашени да ги доведуваат во прашање дејствијата на властите и се овластени на корисен начин да учествуваат во демократските процеси. Фондацијата Метаморфозис препознава дека едно информирано општество е суштествено за обезбедување одговорност како на јавниот, така и на приватниот сектор. Понатаму, широкиот јавен пристап до информации и слободата за добивање и споделување идеи се суштествени за зголемувањето на знаењето, економските можности и човечкиот потенцијал.

Општествена одговорност

Општествената одговорност е клучниот пристап за обрнување внимание на проблемите со владеењето. Ова овозможува директно презентирање на информациите поврзани со интересите и приоритетите на граѓаните директно пред владините претставници кои имаат капацитет и мандат да дејствуваат и да направат таа промена да се случи. Ние веруваме дека ваквиот пристап ефикасно ќе придонесе за создавање на власти ориентирани кон граѓаните на сите нивоа, базирани на принципите за добро владеење.

Едукација за иновации

Денеска граѓаните живеат во општества што вклучуваат разновидни и многустрани средини. Светот се претвори во една комплексен збир од физичка реалност, технологии, дигитални медиуми и социјални мрежи. Во еден таков свет, граѓаните се соочуваат со нова низа предизвици и можности и живеат, дејствуваат и прават избори како дигитални граѓани. Метаморфозис препознава дека на денешните граѓани, со сите нивни многубројни капацитети, им е потребно образование кое ќе им понуди низа вештини што се суштествени за компетентно справување со сложеноста на модерниот живот. (more…)

Човековите права на интернет

До 2023 година Метаморфозис ќе биде водач на процесот за застапување на човековите права на интернет, помагајќи заедниците да се соочат со огромните промени кои произлегуваат од сѐ поголемото влијание на новите технологии (вклучувајќи ги големите податоци, вештачката интелигенција, роботиката, нанотехнологијата и генетиката). Метаморфозис ќе се фокусира на заштитата на приватноста и слободата на изразување преку зајакнување на капацитетите на граѓаните и институциите (како и преку изработка на грантови) за дигитално општество. Овој пристап ќе ја потврди улогата на Метаморфозис како интегратор и  иноватор во Македонија и на Балканот.

Општествени иновации

Општествените иновации претставуваат нови стратегии, концепти, идеи и организации кои ги пресретнуваат општествените потреби од сите видови – работни услови, образование, развој на заедницата, здравје – кои го зајакнуваат граѓанското општество.

Метаморфозис работи на развој на иновативни начини на учење, дигитализација на образовни ресурси, отворени пристап со кој се овозможува слободна достапност на рецензирани научни и академски написи, промоција и дистрибуција на отворените образовни ресурси, адаптација, локализација, создавање на упатства и дистрибуција на слободен софтвер. Исто така, Метаморфозис го поттикнува развојот на е-содржини од Македонија на локалните јазици преку обезбедување алатки за нивна промоција и создавање.

Потпрограми во рамките на оваа програма се: Нови медиуми и Слободна култура.

Животна средина

Животната средина е тема на која се става акцент во изминатите години, поради големото загадување, емисија на штетни гасови, проблемот со управување на големи количини на отпад и многу други еколошки проблеми кои се одразуваат на животната средина, а со тоа и влијаат врз квалитетот на живот.

Метаморфозис своите активности ги насочи кон едукација и лобирање за подигање на свеста за електронскиот отпад кој е значајно прашање, кога се работи за справување со отпадни материи.
Метаморфозис исто така се фокусира и на зелена ИТ чии цели се намалување на штетните материјали, максимизирање на енергетската ефикасност и животниот век на производот и промовирање на рециклирање и биоразградливост на производите и отпадот.

Потпрограми во рамките на оваа програма се: е-Отпад и Зелена ИТ.

Човекови права

Човековите права и слободи се основните критериуми кои ја отсликуваат улогата на човекот и граѓанинот во едно општество, а истовремено тие се најјасниот показател за карактерот на власта.

Метаморфозис се залага за развој на демократијата и подобрување на квалитетот на живеење преку иновативна примена и ширење на знаењето, а воедно ја поддржува употребата на нови технологии за креирање на нови простори овозможувајќи јавна дебата и размена на објективни информации, паралелно со напорите за зголемување на дигиталната писменост и борбата против говорот на омраза.

Потпрограми во рамките на оваа програма се: Приватност и сигурност, Слобода на изразување и Права на пристап за сите.

Добро владеење

Добро владеење е начинот на кој јавните институции се справуваат со јавните прашања и управуваат со јавните средства. Владеење е процесот на донесување одлуки и процесот во кој одлуките се имплементирани или не се имплементирани.

(more…)