Употребата на компјутери и интернет во образовниот систем на РМ

Анализа на контекстот на досегашната компјутеризацијата и дигитализацијата на образованието (сите јавно достапни национални
документи, евалуациски извештаи од спроведени програми, изјави за јавност и сл.).