Национална стратегија за развој на информатичко општество

31.08.2014

Проекти

На 1.04.2005 година работната група за информатичко општество ја усвои Националната стратегија за информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) и соодветниот Акциски план. Националната стратегијата беше прифатена од Владата на Република Македонија на 16.06.2005г., а изгласана во Собранието на 21.09.2005г.

Изработката на стратегијата и на акцискиот план беше поддржана од Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ), Комисијата за информатичка технологија на Владата на РМ и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).

Во 2005 година се организираа јавни форуми во повеќе градови во Република Македонија и на веб-сајтот на Комисијата за информатичка технологија со цел да се обезбеди јавно учество во конечното оформување и донесување на документите.

Националната стратегија и акцискиот план ги идентификуваат механизмите, правните и фискалните рамки потребни за спроведување електронско владеење и образование, електронски деловни иницијативи и развивање инфраструктура за ИКТ.