CATEGORY

Германија: Анкета за всадување на чипови

Според анкетата спроведена од лоби групата BITKOM на германската ИТ индустрија, 23% од 1.000 германски испитаници би прифатиле да им биде вграден микрочип во телото, доколку од тоа имаат конкретни придобивки. Анкетата имаше за цел да ја прикаже зголемената раздвоеност меѓу реалноста и виртуелниот свет, како една од темите на Саемот на технологија CeBIT кој се одржа во Хановер од 2 до 6 март, 2010 година.Сепак, наодите од студијата се дискутабилни бидејќи репрезентативниот примерок од испитаници не само што е мал, туку е составен од специјална група (посетители на CeBIT кои во секој случај се наклонети кон информатичката технологија). Исто така, мора да се земе предвид фактот дека 77% од испитаниците во анкетата беа против таа технологија. Всушност, 72% изјавиле дека не би дозволиле всадување електроника во нивното тело „под никакви околности“. Околу 16% од испитаниците изјавиле дека би носеле вграден чип со цел побрзо да бидат спасени од службите за итна помош во случај на пожар или незгода, а 5% би сакале да имаат чип за да им биде полесен шопингот. „Ова е секако еден екстремен пример за тоа каков напредок на мрежите луѓето можат да замислат“, рече шефот на BITKOM, професор Август-Вилхелм Шир на саемот CeBIT, додавајќи дека вградувањето на чипови во луѓето ќе стане вообичаено. „Некои случувања веќе се очигледни. CD и DVD дисковите ќе исчезнат како материјални извори на информации. До крајот на следната деценија, тапетите ќе бидат заменети

Белгија: „Софтверот со отворен код спречува појава на монополи и ја зголемува иновацијата“

„Софтверот со отворен код спречува монополи, помага во споделувањето на знаење и ги зголемува општествените иновации“, вели Винсент Ван Квикенборн, белгискиот министер за поедноставување на администрацијата.  Тој очекува дека јавната администрација сè повеќе ќе го применува овој вид на софтвер, делумно поради тоа што со него се намалуваат трошоците. Министерот Ван Квикенборн со неговиот говор ја отвори работилницата за слободен софтвер за јавните администрации, организирана од страна на Министерството за економија во Брисел, на12 март, 2010 г. Според министерот, софтверот со отворен код е во голема мера навлезен во јавната администрација на Белгија.  Како пример, тој го посочи слободниот софтвер којшто е достапен за користење на националната електронска лична карта. „Заедницата ни помага во развивањето на овие апликации. Целата јавна администрација треба да сфати дека споделувањето на знаењето е подобро отколку да го чуваме во тајност“.„Овој вид на софтвер е подобар за јавните администрации. Подобро е да се користат таквите отворени и научни методи отколку алатките развиени од триста софтверски инженери заклучени во една просторија“.„Тoa е сектор во кој Белгија исто така може да игра водечка улога, како што е прикажано со системот за управување со содржини Друпал, оригинално создаден од Dries Buytaert, кој го користи Белата куќа во САД.Тој ги повика сите државни службеници присутни на работилницата да станат амбасадори на софтверот со отворен код.Извор: OSOR.eu “BE: Minister: “Open source prevents monopolies, increases innovation” 17 март, 2010. Белгија: „Софтверот со отворен код

EU Data protection regulation stalled again

On 6 December 2013, the EU justice ministers took again a step back in adopting the EU Data Protection Regulation.The day was considered by EU commissioner for justice, Viviane Reding as a disappointing one for data privacy. What was it this time? “The ministers did not want to make hasty decisions,” Lithuanian Justice Minister Juozas Bernatonis told reporters. The issue having caused the delay seems to be the so-called one-stop shop principle which harmonizes decision-making across the EU.Hubert Legal, head of the legal service for the European Council said the one-stop shop rule undermined citizens’ human rights. “The problem is the results you get in terms of respecting the functioning of justice and people’s rights is actually a very bad outcome a very bad result and as your legal adviser I have to tell you it’s a bad outcome.” Mr Legal believes that under the one-stop-shop system, EU citizens whose data had been mishandled by a company based in another member state would face linguistic and financial barriers discouraging them from going to court.Ms Reding reacted by claiming that talks should now be at a “political” rather than “legal” stage, drawing attention on the fact that that current data protection legislation was fragmented, inconsistent and needed to be fixed. She insisted that the commission’s own legal review provided assurance that the one-stop-shop was legal.Yet, the issue seems more complicated for some member states.

Регулативата на ЕУ за заштита на податоци се одложува повторно

На 6 декември 2013 година, министрите за правда на ЕУ повторно направија чекор назад во усвојувањето на Регулативата за заштита на податоци на ЕУ. Комесарот на ЕУ за правда, Вивиен Рединг го смета овој ден за разочарувачки за приватноста на податоците. Што се случи овој пат? „Министрите не сакаа да носат избрзани одлуки“, изјави пред новинарите литванскиот министер за правда Јуозас Бернатонис. Причина за одложувањето се чини дека е т.н. едношалтерски принцип со кој се усогласува донесувањето одлуки во ЕУ.Хуберт Лигал, шеф на правната служба за Европскиот совет изјави дека со овој принцип се поткопуваат човековите права на граѓаните. „Проблемот се резултатите што ги добивате во поглед на почитувањето на функционирањето на правдата и правата на луѓето, а јас како правен советник морам да ви кажам дека тоа е многу лош исход и многу лош резултат“. Лигал смета дека со едношалтерскиот систем граѓаните на ЕУ чии податоци биле погрешно користени од страна на компанија со седиште во друга земја-членка, ќе се соочат со јазични и финансиски бариери што ќе ги обесхрабрат да одат на суд.Рединг реагираше тврдејќи дека разговорите сега треба да бидат во „политичка“ наместо во „правна“ фаза, осврнувајќи се на фактот дека постојното законодавство за заштита на податоците било фрагментирано, неконзистентно и требало да се коригира. Таа инсистираше на тоа дека сопствениот правен преглед на Европската комисија обезбедувал законитост на едношалтерскиот принцип.Сепак, ова прашање се чини покомплицирано за некои земји-членки. Се

Со привремената пресуда на Европскиот суд се осудува масовното складирање податоци за комуникациите

Генералниот адвокат при Европскиот суд на правдата изнесе катастрофално Мислење за европската Директива со која се бара од европските телекомуникациски провајдери да ги складираат податоците од сите електронски комуникации од шест месеци до две години. Случајот беше изведен пред суд од членовите на ЕДРи – Digital Rights Ireland и AKVorrat.at во тесна соработка со членовите на австриските членови на ЕДРи – IfNf и VIBE.Во Мислењето на генералниот адвокат се наведува дека Директивата „како целина е некомпатибилна со член 52(1) од Повелбата за основните права на Европската унија“. Мерката не е неопходна и „не ги исполнува целите на општиот интерес признати од Унијата. Понатаму, член 6 од Директивата се коси со членовите 7 и 52(1) од Повелбата.„Пропустите на Директивата 2006/24/ЕЗ беа кристално јасни уште откако беше првично предложена од страна на Европската комисија. Ниту во тоа време кога предлогот беше првично поднесен, ниту во кое било друго време потоа, Европската комисија не беше во можност да генерира веродостојни докази дека мерката била неопходна“, вели Џо Мекнејми, извршен директор на ЕДРи.Соочена со злоупотребите на податоците кои би се складирале во согласност со Директивата – а кои ги наведе во сопствениот извештај за евалуација – Европската комисија не направи ништо.Соочена со случаи каде што демократските влади одлучија да не го спроведат непотребното законодавство полно со пропусти, Комисијата покрена судска постапка против Австрија, Грција, Германија, Ирска и Шведска. Како резултат на тоа, беа изречени финансиски казни на

Како компаниите за антивирусни решенија се справуваат со државно спонзориран злонамерен софтвер

Минатиот месец, меѓународната коалиција од организации за граѓански права и академски експерти ги праша компаниите што продаваат антивирусен софтвер како се справуваат со државно спонзорираниот злонамерен софтвер. Некои од нив веќе одговорија, а одговорите се интересни. Писмото подготвено од Bits of Freedom и потпишано од организации како што се ЕДРИ, неколку членови на ЕДРИ и експерти за безбедност, како што е Брус Шнајер, беше испратено до различни компании за антивирусни решенија (целосниот список е достапен подолу). Во писмото, коалицијата пишува дека овие компании имаат значајна улога во обезбедувањето безбедност и во одржувањето на довербата на корисниците на интернет кои вршат чувствителни активности како што е електронското банкарство. Затоа, тие беа замолени да одговорат на четири прашања:1 ) Дали досега откриле употреба на државно спонзориран софтвер за вршење надзор;2) Дали некогаш добиле барање од некоја влада да не го откриваат таквиот софтвер или, доколку го откријат, да не го известат корисникот за тој владин софтвер;3 ) Дали некогаш одобриле такво барање;4 ) Како би одговориле на такво барање во иднина.До овој момент одговорија само мал број продавачи на антивирусни решенија: ESET, F-Secure, Norman Shark, Kaspersky, Panda и Trend Micro. Сите компании го потврдија откривањето на државно спонзориран злонамерен софтвер, на пр. R2D2 и FinFisher. Исто така, тие велат дека никогаш не добиле барање за неоткривање злонамерен софтвер, но и дека доколку тоа би било побарано од некоја влада во иднина , не би се

Европски супервизор за заштита на податоци: Треба да се завршат уште многу работи

Во соопштението за печат објавено на 15 ноември 2013 година, Европскиот супервизор за заштита на податоци (ЕДПС) го критикуваше предлогот на Комисијата за Регулатива со која се утврдуваат мерки за единствениот европски пазар за електронски комуникации.   Најавената цел на оваа Регулатива е да се олеснат условите за давателите на телекомуникациски услуги, да се стандардизираат производите што се продаваат на големо со цел усогласување на правата на крајните корисници. Генерално, Хастинкс ја одобрува идејата да се опфати неутралноста на интернетот, но посочува дека со Регулативата се отвора можност за злоупотреби од страна на интернет-провајдерите на кои ќе им биде законски дозволено да го следат и да управуваат со интернет-сообраќајот на нивните корисници. Хастинкс изрази сериозна загриженост, особено во поглед на длабоките анализи на пакети (DPI): „Секое следење и ограничување на активноста на интернет на корисниците треба да се направи само за да се постигне конкретна и легитимна цел. Следењето и ограничувањето на интернет-комуникациите на корисниците во овој предлог се коси со европското законодавство, како и со Повелбата на ЕУ за основните права. Таквото мешање во правото на заштита на личните податоци, доверливоста на комуникациите и приватноста нема да придонесе значително за враќање на довербата на клиентите во пазарот за електронски комуникации во Европа“.Тековниот предлог ќе им овозможи широки толкувања на давателите на услуги за контрола на активностите на интернет на нивните клиенти преку следење на нивните податочни текови, од посети на веб-локации, до

Руската влада се обидува да ја зголеми контролата врз интернетот

Руските безбедносни органи преземаат нови мерки за проширување на нивниот надзор на интернет, барајќи од интернет-провајдерите привремено да ги складираат сите податоци од интернет-сообраќајот и да ѝ ги стават на располагање на Федералната служба за безбедност (FSB). Според една статија објавена од весникот Kommersant, Vympelkom, сопственикот на мобилната мрежа Beeline поднел жалба до Министерството за комуникации во врска со новата одредба објавена на 21 октомври 2013 година, подготвен од Министерството во соработка со FSB, со кој ќе се бара од интернет-провајдерите да го следат целиот сообраќај на интернет, вклучувајќи ги и IP-адресите, телефонските броеви и корисничките имиња.Одредбата што треба да стапи на сила во јули 2014 година, исто така, бара од интернет-провајдерите да ги чуваат податоците од сообраќајот 12 часа откако биле собрани и да им даваат ексклузивен пристап до нив на безбедносните служби. Vympelkom тврди дека со одредбата се прекршуваат неколку членови на рускиот Устав, вклучувајќи ги и правата на приватност и правично судење.Џулиус Таи, раководител на адвокатската фирма Bartolius смета дека со одредбата се прекршува не само Уставот туку и Кривичниот законик, Законот за кривична постапка и Законот за заштита на личните податоци. „Постојните правни и технички можности за пристап до личните податоци на корисниците на интернет од страна на полициските агенции се доволни. Неограниченото ширење на овие можности ќе доведе до повреда на правата на обичните граѓани“ рече г. Таи.FBS веќе врши надзор на интернетот преку SORM, Системот за оперативни

Зголемено ниво на цензура преку интернет во Италија

AGCOM, независната Агенција за електронски комуникации на Италија е многу блиску до добивање овластување за издавање наредби за отстранување на сите содржини кои смета дека го прекршуваат законот за авторски права, без потреба од судско или собраниско одобрение. И покрај силните критики од невладините организации, интернет-провајдерите, другите компании или правните експерти, новата нацрт-регулатива за заштита на авторски права на мрежите за електронски комуникации на Агенцијата и овозможува да блокира италијански и странски веб-локации кои наводно го прекршиле законот за авторски права, во рок од 48 часа, без судска одлука.Законот ќе се усвои во ноември 2013 година, по одлуката на Европската унија. Законот ќе и даде овластување на агенцијата AGCOM да им наредува на интернет-провајдерите да откриваат приватни информации за претплатниците и да им ги даваат на сопствениците на правата. Секоја веб-локација што ќе „поттикнува и помага“ кршење на авторските права, дури и индиректно“ ќе биде целосно запленета.Еден сојуз од организации, вклучувајќи ги и групите на потрошувачи, адвокати и компании започна кампања за спротивставување на мерките воведени со законот со кои се ризикува интернет-провајдерите да се претворат во цензори на интернет, а кои се тотално неефикасни и што можат да доведат до прекумерно блокирање и злоупотреба.Сојузот испрати и отворено писмо до Лаура Болдрини, претседателот на Долниот дом на Италијанскиот парламент барајќи од парламентот да ги земе работите во свои раце и да ја повлече нацрт-регулативата.На 1 октомври 2013 година, членот на ЕДРи „Член 19“

Гласање за заштита на податоците – еден чекор напред, два големи чекорa назад

Комитетот за граѓански слободи на Европскиот парламент гласаше за иднината на заштитата на приватноста и податоците во Европа.Ја поздравуваме поддршката на парламентарците и заложбите за подобрување на неколку важни и вредни елементи во првобитниот предлог на Комисијата. Особено сме задоволни што Комитетот реши да го укине предлогот на Комисијата со кој ќе им се овозможеше на земјите-членки да се изземат од правилата за профилирање.Меѓутоа, шокирани сме и разочарани што парламентарците гласаа за воведување огромни дупки кои го поткопуваат целиот предлог.„Ако се усвои, овој предлог ќе иницира „ловна сезона“ за интернет-компаниите тивко да ги прибираат нашите податоци, да создаваат профили и да му ги продаваат нашите идентитети на највисокиот понудувач“, изјави Џо Мекнејми, извршен директор на Европската мрежа за дигитални права. „Ова е сè повеќе разочарувачки, бидејќи ја поткопува добрата работа што веќе била извршена“, додаде тој.И покрај речиси секојдневните приказни за податоци што се изгубени, пренесени од или на странски влади, нашите пратеници усвоија текст во кој се вели дека корпоративното следење и профилирање на поединците не треба да се сфати како нешто што значително влијае на нашите права и слободи.Комитетот го прошири опсегот на околности во кои компаниите можат да ги обработуваат податоците на поединецот без негова согласност – и ги направија правилата далеку потешки за разбирање.Овие огромни дупки се сè повеќе разочарувачки ако земеме предвид дека пратениците во ЕП се согласија да поддржат неколку позитивни мерки во други делови од текстот.