АНАЛИЗА ЗА СОСТОЈБИТЕ ПОВРЗАНИ СО ПРАВОТО НА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ