Истражување: Ефектот на дезинформациите и странските влијанија врз демократските процеси во Северна Македонија

„Сознанијата од истражувањето и новинарската дејност се основа за иницијатива за застапување што ги обединува релевантните чинители (владини институции, медиумски здруженија, индивидуални медиуми, граѓански организации, научно-образовната заедница и приватниот сектор) за да им се спротивстават на токсичните ефекти од дезинформациите преку создавање ефикасен модел со инклузија на сите засегнати страни. Емпириските податоци од истражувањето овозможуваат иницијативата за застапување да поттикне соодветна промена на јавните политики и конкретни активности за да се намалат штетните ефекти од непријателските странски влијанија. “исечок од Истражување: Ефектот на дезинформациите и странските влијанија врз демократските процеси во Северна Македонија.