Колку се отворени парламентите на Западен Балкан?

Регионалниот Индекс на отвореност мери колку институциите се отворени за граѓаните и општеството.

  • Собрание на автономна покраина Војводина 29.2%
  • Парламент на Федерација БиХ 33.3%
  • Народно собрание на Република Српска 42.3%
  • Парламент на Република Црна Гора 85.5%
  • Собрание на Република Северна Македонија 71.9%
  • Парламентарно собрание на Босна и Херцеговина 61.2%
  • Народно собрание на Република Србија 56.9%
Колку просечно се отворени министерствата на Западен Балкан?

Регионалниот Индекс на отвореност мери колку институциите се отворени за граѓаните и општеството. Северна Македонија 58.6% Црна Гора 48.2% Босна и Херцеговина 38.5% Србија 46.8%

Колку се отворени владите на Западен Балкан?

Регионалниот Индекс на отвореност мери колку институциите се отворени за граѓаните и општеството. Влада на Република Српска 35.9% Покраинска влада на Војводина 30.5% Влада на Република Србија 45.5% Влада на Република Црна Гора 58.2% Советот на министри БиХ 75.5% Влада на Федерација БиХ 38.2% Влада на Република Северна Македонија 82.7%

Колку владите на Западен Балкан се посветени на политиките за отвореност и транспарентност

Проактивноста само како мртва буква на хартија Со исклучок на Законот за слободен пристап до информации во Босна и Херцеговина, сите земји во регионот имаат дефинирана законска обврска за проактивна транспарентност. Меѓутоа, самото непочитување на оваа обврска, во комбинација со слабите механизми на надзор, ја прави бесмислена целта и намената на овие законски одредби. Тешко […]

Verified by MonsterInsights