Методологија за проценка на усогласеноста на дигиталните јавни услуги со Законот за заштита на личните податоци

Еден од клучните аспекти во вовeдувањето на квалитетни дигитални услуги од страна на институциите е уредувањето на заштитата над обработката на личните податоци на граѓаните кои ги користат тие услуги. Различни институции нудат различни видови на дигитални услуги и канали за комуникација со граѓаните па со самото тоа изнаоѓањето на различни модели на системи за заштита и безбедност на личните податоци е неопходно.

Методологија за проценка на усогласеноста на дигиталните јавни услуги со Законот за заштита на личните податоци е составена од три дела, односно преку: 1. дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност, 2. оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци и 3. оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци