Насоки за информациска сигурност

Воспоставувањето на сигурноста на информациските системи во сите сегменти на општестве ното и деловното опкружување е базична претпоставка за функционирање на информатичкото општество. Од друга страна, заложбата за создавање на услугите и содржините базирани на ИКТ (Информатички и комуникациски технологии) е еден од основните предуслови за зголемување на квалитетот на животот, но и за фаќање чекор со глобалните трендови.

Процесот за обезбедување сигурност на информацијата, врз база на нејзината точност, доверливост и достапност е основа за развој и за подобрување на севкупната бизнис клима, унапредување на деловниот амбиент, заштита на приватноста на граѓаните, но и за просперитет на општеството.