Пет клучни карактеристики на доброто владеење

Што е добро владеење? Кои се петте клучни карактеристики на доброто владеење?

Доброто владеење се однесува на систем на владеење што продуцира резултати кои ги задоволуваат потребите на општеството преку искористување на достапните ресурси на најдобар можен начин.

Дознајте повеќе во овој документ.