Визуелизација: Дигитално

Зошто дигиталното понекогаш не значи поедноставно?

  • Да се направи нешто дигитално значи дека ќе го создадеме или пренесеме во дигитален простор. Многу е-услуги што ги обезбедуваат владите во Западен Балкан се комплицирани за користење, бараат многу чекори, а понекогаш не им се целосно разбирливи на граѓаните.
  • Но, да се направи е-услугата едноставна за користење значи дека таа услуга треба да се поедностави пред да стане достапна онлајн. Доколку услугата имала многу комплицирани чекори пред да стане дигитална, нема да стане помалку комплицирана ако стане дигитална, туку ќе биде истата услуга достапна онлајн.

Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик.

Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија.

______________________________________________________________________________Oваа визуелизација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината од оваа визуелизација е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската Унија.