Визуелизација – Дигитизација, дигитализација и дигитална трансформација

При скенирање на хартиен документ во дигитален формат, тоа е конверзија = дигитизација.

Кога собирате податоци и користите онлајн алатки за нивна анализа и формирање одлуки, тоа е процес = дигитализација.

Кога ја прифаќате технологијата како дел од вашиот секојдневен живот и ја користите паметно, тоа е трансформација = дигитална трансформација.

Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик.

Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија.

_________________________________________________________________________________________________________________

Оваа визуелизација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината од оваа визуелизација е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската Унија.