Визуелизација: Меки вештини во онлајн просторот

Меки вештини што е важно да се користат во онлајн просторот:

  • Комуникација
  • Организација
  • Фокус
  • Да се биде флексибилен и прилагодлив

Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик.

Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија.

Oваа визуелизација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината од оваа визуелизација е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската Унија.