Визуелизација: Принципот “само еднаш”

Што е принципот „само еднаш“?

  • Поврзан е со јавниот сектор.
  • Ова значи дека граѓаните им ги даваат своите податоци само еднаш на јавната администрација.
  • Јавната администрација треба интерно да ги споделува овие податоци за граѓаните да не мора да одат во различни институции и повторно да ги даваат истите податоци.

Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик.

Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија.

Oваа визуелизација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината од оваа визуелизација е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската Унија.