We-Go Academies – Executed Trainings

This deliverable reports on the status of training and knowledge transfer in other forms in the
participating WB countries, Austria and Estonia, in the period between 1 Dec 2006 and 31
Nov 2007 plus suspension period (up to July 2008).

WeGo Концепт за обуки во областа на е-власт

Целта на Академијата за е -власт е обезбедувањето основа за е-власт. WeGo проектот ќе пренесе знаење до целните земји. Сегашниот концепт е посветен на обука за е -власт кај националната и локалната администрација. Од една страна, целта на концептот на обуката е да им се помогне на вработените да се запознаат со главните аспекти на […]

Verified by MonsterInsights