meta tim sliki-02.jpg

Мила Јосифовска Даниловска

Менаџер на програми - Општествена отчетност и човекови права онлајн

Дипломиран професор по англиски јазик и книжевност при Универзитетот Св. Кирил и Методиј– Скопје, со повеќегодишно работно искуство во граѓанскиот сектор и особен допринос во полето на младинска работа и волонтерство. Во тимот на Фондацијата Метаморфозис се приклучува во мај 2019 и работи како проектен координатор на проектот ACTION SEE – Одговорност, Технологија и Мрежа на Институционална Отвореност во Југоисточна Европа.

Претходното работно искуство се базира на работа со млади и европски проекти како дел од извршниот одбор на Здружение Центар за интеркултурен дијалог, и на градење на капацитети на млади и младински работници како обучувач на теми поврзани со неформално образование, младинската работа, волонтерство и социјална инклузија. Се појавува како уредник, автор и преведувач на повеќе публикации и прирачници.

Н А Ш И О Т

Т И М