Мени

Hapja e ministrive të RMV

Me mbështetjen e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje qytetare dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci (NED), Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OShC-ve – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore (ACTION SEE), përgatiti një vlerësim të gjendjes së qeverisjes së mirë të kuvendeve dhe degëve ekzekutive të qeverive qendrore të katër vendeve të Ballkanit Perëndimor – Maqedonisë së Veriut, Serbisë, Malit të Zi dhe Bosnje dhe Hercegovinës. Vlerësimi është rezultat i një studimi empirik gjithëpërfshirës të bazuar në Indeksin e hapjes, i cili synon të përcaktojë ...

Hapja e pushtetit ekzekutiv në RMV

Si pjesë e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje qytetare dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci (NED), Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OShC-ve – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore (ACTION SEE), përgatiti një vlerësim të gjendjes së qeverisjes së mirë të kuvendeve dhe degëve ekzekutive të qeverive qendrore të katër vendeve të Ballkanit Perëndimor – Maqedonisë së Veriut, Serbisë, Malit të Zi dhe Bosnje dhe Hercegovinës. Për t’i prezantuar më mirë rezultatet e konstatuara, Fondacioni Metamorfozis përgatiti vizualizime. Vizualizimi është rezultat i ...

Hapja e pushtetit ekzekutiv të Ballkanit Perëndimor për vitin 2020

Me mbështetjen e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje qytetare dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci (NED), Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OShC-ve – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore (ACTION SEE), përgatiti një vlerësim të gjendjes së qeverisjes së mirë të kuvendeve dhe degëve ekzekutive të qeverive qendrore të katër vendeve të Ballkanit Perëndimor – Maqedonisë së Veriut, Serbisë, Malit të Zi dhe Bosnje dhe Hercegovinës. Vlerësimi është rezultat i një studimi empirik gjithëpërfshirës të bazuar në Indeksin e hapjes, i cili synon të përcaktojë ...

Hapja e pushtetit ekzekutiv të RMV për vitin 2020

Me mbështetjen e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje qytetare dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci (NED), Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OShC-ve – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore (ACTION SEE), përgatiti një vlerësim të gjendjes së qeverisjes së mirë të kuvendeve dhe degëve ekzekutive të qeverive qendrore të katër vendeve të Ballkanit Perëndimor – Maqedonisë së Veriut, Serbisë, Malit të Zi dhe Bosnje dhe Hercegovinës. Vlerësimi është rezultat i një studimi empirik gjithëpërfshirës të bazuar në Indeksin e hapjes, i cili synon të përcaktojë ...

Hapja e komunave në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare, Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, e vlerësoi gjendjen e qeverisjes së mirë në 17 njësi të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2020. Infografiku i tregon rezultatet e hulumtimit që është bazuar në Indeksin e hapjes. Hulumtimi për vitin 2020 i Indeksit të Hapjes tregoi një nivel të ulët (40%) të përmbueshjes së parimeve të qeverisjes së mirë nga ana e njësive të vetëqeverisjes lokale. Rezultate më të mira në matjen për vitin 2020 tregoi komuna e Ohrit. Transparenca mesatare e komunave është 42%. Vizualizimi […]

Indeksi i hapjes së vetëqeverisjes lokale

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare, vlerësoi gjendjen e qeverisjes së mirë në 17 njësi të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2020. Vlerësimi është rezultat i hulumtimit të realizuar në bazë të Indeksit të Hapjes. Vizualizimi e tregon performancën e pushtetit lokal në fushën e qeverisjes së mirë duke u përqendruar në katër parime: qasshmëria, efikasiteti, integriteti dhe transparenca. Fusha që i lidh të katër parimet janë të dhënat e hapura. Vizualizimi është në dispozicion në maqedonisht, shqip dhe anglisht. Vlerësimi i ...

Vizualizim – Vetëdijesimi për sigurinë kibernetike, si dhe pse nuk

Kombinimi i të qënurit familjar më kërcënimet e mundshme online dhe veprimeve për të mbrojtur të dhënat prej këtyre kërcënimeve përfaqësojnë konceptin e ndërgjegjësimit ndaj sigurisë kibernetike. Kurrë nuk është shumë të flitet për këtë çështje, duke qenë se ndërgjegjësimi ndaj sigurisë kibernetike është në nivele shumë të ulëta në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Qytetarët nuk janë mjaftueshëm të ndërgjegjësuar për mënyrën sesi ndajnë të dhënat e tyre, apo më tepër, se çfarë rreziqesh kibernetike ekzistojnë. Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën ...

Vizualizim – Identiteti digjital

Identiteti digjital është identiteti i një individi në hapësirën digjitale. Ai përfaqëson identifikimin tonë unik, dhe më së shumti, ky identifikim bëhet i vlefshëm përmes sistemeve ID të qeverive. Megjithatë, të qënurit online duke dhënë vetëm emrin dhe adresëën e e-mail-it nuk përfaqëson një identitet digjital, ndaj kemi përgatitur një përmbledhje se çfarë është identiteti digjital dhe çfarë jo. Shiheni! Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze . Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi ...

Vizualizim – Inter-operabiliteti i qeverisjes elektronike

Një prej përkufizimeve zyrtare të ndërveprimit të qeverisjes elektronike pohon se “është aftësia e sistemeve të ndryshme të shumë aktorëve të qeverisjes elektronike të punojnë së bashku duke komunikuar, interpretuar dhe këmbyer informacion në mënyrë kuptimplotë”. Mësoni më shumë rreth rëndësisë dhe synimeve kryesore të tij në grafikun informues më poshtë. Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze . Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian. ...

Vizualizim – Mbrojtja e të dhënave dhe privatësia e të dhënave – dijeni dallimin

Një prej rreziqeve më të mëdha në internet është “shkelja e mbrojtjes së të dhënave – data breach”. Kur një person i paautorizuar fiton qasje mbi të dhënat tona personale, pasojat mund të jenë dëmtuese. Njihuni me termat “mbrojtja e të dhënave” dhe “privatësia e të dhënave”. Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze. Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian. _________________________________________________________________________________________________________________ Ky ...