Vizualizim: Shkathtësi të buta në hapësirën online

Aftësi që janë të rëndësishme për ne në hapësirën online: Komunikimi Organizimi Menaxhimi i kohës Fokusi Të qenit fleksibël dhe të arrish të përshtatesh. Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze. Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar […]

Vizualizim: Njohuri digjitale

Por njohuri digjitale do të thotë që dimë si të: Mendojmë në mënyrë kritike Krijojmë, aksesojmë dhe verifikojmë informacionin Menaxhojmë online identitetin Mbrojmë privatësinë dhe të dhënat tona Përdorim teknologjinë në mënyrë efektive Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze. Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e […]

Vizualizim: Njohuri digjitale

Por njohuri digjitale do të thotë që dimë si të: Mendojmë në mënyrë kritike Krijojmë, aksesojmë dhe verifikojmë informacionin Menaxhojmë online identitetin Mbrojmë privatësinë dhe të dhënat tona Përdorim teknologjinë në mënyrë efektive Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip dhe , serbisht në gjuhën malazeze. Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja […]

Vizualizimi: Inovacioni përmes të dhënave të hapura

Të dhënat e hapura kanë mundësinë të prodhojnë vlerë publike, veçanërisht kur bëhet fjalë për transparencë dhe inovacion, por edhe për të bërë të mundur zhvillim ekonomik. Koncepti i të dhënave të hapura ka një natyrë transformuese dhe një potencial të madh inovativ. Të dhënat e hapura mundësojnë inovacion mbështetur tek të dhënat dhe krijojnë […]

Vizualizim: Inovacion digjital

Çfarë do të thotë inovacion digjital ? Zgjidhja e problemeve ekzistuese duke përdorur zgjidhje të ndryshme digjitale është një nga mënyrat e shumta për të përkufizuar inovacionin digjital. Për të qenë në gjendje të përdorim teknologjinë në mënyrë inovative, duhet të kalojmë një transformim digjital që do të thotë se ne duhet të kemi aftësitë […]

Vizualizim: Parimi “vetëm një herë”

Çfarë është parimi “vetëm një herë”? Ky parim është i lidhur me sektorin publik. Kjo do të thotë që qytetarët i japin të dhënat e tyre vetëm një herë tek administrata publike. Administrata publike duhet të shkëmbejë këto të dhëna në mënyrë që qytetarët të mos shkojnë në institucione të ndryshme dhe të japin përsëri […]

Vizualizim – Termat dhe kushtet

Në nivel praktik, kur duam të marrim produkte, ne nënshkruajmë për lloje të ndryshme të të drejtave mbi të dhënat tona dhe mënyrën se si ato mund të përdoren. Pra, megjithëse është më e shpejtë të klikojmë thjesht “Dakord”, a e dimë ne se për çfarë jemi dakord? Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, […]

Vizualizim – Shërbime të besueshme

Shërbime të besueshme (trust services) janë shërbime elektronike që sigurojnë krijimin e vendimeve të detyrueshme për zbatim nga ana e palëve. Ofruesi i shërbimit të besueshem (A trust Service Provider) është “një person fizik ose juridik që ofron një ose më shumë shërbime të besueshme ose si ofrues i regjistruar ose i paregjistruar i shërbimeve […]

Vizualizim – Nënshkrim elektronik

Një nënshkrim elektronik është një formë ekuivalente elektronike e një firme të vënë fizikisht në letër. Nënshkrimi elektronik përdoret në certifikatat elektronike për të provuar identitetin tonë online. Kur vjen puna për përdorimin e nënshkrimit elektronik për të përdorur shërbimet elektronike të ofruara nga qeveria, certifikatat elektronike për nënshkrim elektronik janë të vendosura tek ID […]

Vizualizim – Dallimi mes letërnjoftimit biometrik dhe elektronik

Identifikimi biometrik konsiston në përcaktimin e identitetit të një personi mbi bazën e të dhënave biometrike të tilla si një foto e fytyrës së tij, një gjurmë gishti, një nënshkrim, etj. Këto të dhëna më pas krahasohen me të dhënat biometrike të disa personave të tjerë të mbajtura në një bazë të të dhënave. Karta […]

Vizualizim – Ndërveprimi

Digjitalizimi, gjegjësisht mbledhja dhe përdorimi i mjeteve online për analizën dhe marrjen e vendimeve, është një proces i rëndësishëm që pritet të çojë në përparimin e shoqërisë. Në të gjitha sferat dhe për të gjitha grupet shoqërore (pa përjashtim), digjitalizimi është një mekanizëm efektiv për përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve. Teknologjia duhet pranuar si pjesë […]

Vizualizim – Statistika nga Portali për shërbime elektronike

Digjitalizimi, gjegjësisht mbledhja dhe përdorimi i mjeteve online për analizën dhe marrjen e vendimeve, është një proces i rëndësishëm që pritet të çojë në përparimin e shoqërisë. Në të gjitha sferat dhe për të gjitha grupet shoqërore (pa përjashtim), digjitalizimi është një mekanizëm efektiv për përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve. Teknologjia duhet pranuar si pjesë […]