Мени

Konferencë rajonale për arsim e Microsoft-it: “Ndikimi i vërtetë për arsim më të mirë”

Microsoft Маqedoni dhe Public Sector Microsoft CEEIt në bashkëpunim me Ministrinë për arsim dhe shkencë të Republikës së Maqedonisë organizojnë Konferencë rajonale për arsim më 4 dhjetor 2013 në hotelin Aleksandar Pallas.
Kjo është një mundësi për të mësuar se si të shfrytëzohet teknologjia për përmirësimin e arsimit dhe të mësimit, për krijimin e mundësive dhe ngritjen e standardit jetësor të njerëzve në vend. Merrni pjesë në ngjarjen ku do të eskpozohen zgjidhjet dhe praktikat më të mira që e jetësojnë mësimin brenda dhe jashtë klasës, duke u mundësuar udhëheqësve të arsimit të ndërtojnë një perceptim të ri për mënyrën në të ...

Konferenca “e-Qeveria dhe Ditët e hapura të SEEITA-s”

Më 24 dhe 25 tetor 2013 në Shkup, Oda për teknologji informatike dhe të komunikimit - MASIT, në bashkëpunim me Ministrinë për shoqëri informatike dhe administratë të Republikës së Maqedonisë, Ambasadën e Francës në Maqedoni, Agjencinë për bashkëpunim ndërkombëtar teknik të ministrive franceze - ADETEF dhe Agjencia franceze për promovimin e eksportit - UBIFRANCE e organizuan konferencën "е-Qeveria dhe Ditët e hapura të SEEITA-s".
Konferenca siguroi mundësi për palët e ndryshme të interesuara t'i përbashkojnë perceptimet e tyre rreth gjendjes aktuale me zhvillimin e sistemeve për e-qeveri në Maqedoni dhe planet për të ardhmen. Përveç kësaj, konferenca ...

Fronti për lirinë e të shprehurit: Me burgosjen e Kezharovskit burgoset edhe liria e të shprehurit

Fronti për lirinë e të shprehurit vlerëson se dënimi me burg prej 4,5 viteve për gazetarin Tomisllav Kezharovski, paraqet edhe një goditje të rëndë për lirinë e mediave në Republikën e Maqedonisë.Aktgjykimi kundër Kezharovskit paraqet kërcënim për të gjithë gazetarët që informojnë për punën e policisë, organeve gjyqësore dhe të gjitha institucioneve të tjera shtetërore, që në të ardhmen, të jenë të kujdesshëm se çfarë dhe si do të raportojnë, sepse mund të dënohen me dënime të mëdha, pavarësisht se a kanë informuar në mënyrë të drejtë dhe gjatë kësaj a i kanë mbrojtur interesat e qytetarëve.Fronti për liri të të shprehurit kërkon ...

Metamorfozis, QZHM dhe Infocentar nga Maqedonia kërkojnë mbrojtjen e privatësisë së komunikimeve në internet nga mbikëqyrja dhe përcjellja e pakontrolluar

Fondacioni Metamorfozis, Qendra për zhvillimin e mediave dhe OJQ-ja Infocentar i bashkangjiten koalicionit të madh ndërkombëtar dhe kërkojnë nga Republika e Maqedonisë të vlerësojë se a është legjislacioni nacional dhe aktivitetet në fushën e përcjelljes së komunikimeve në përputhje me detyrimet e marra ndërkombëtare në fushën e të drejtave të njeriut.
Organizatat tona i përkrahin trembëdhjetë parimet e propozuara ndërkombëtare kundër përcjelljes së pakontrolluar dhe mbikëqyrjes së komunikimeve. Këto parime, për herë të parë në histori, vendosin një kornizë për përcjellje dhe mbikëqyrje, në kontekst të detyrimeve ndërkombëtare në fushën e ...

Fronti për lirinë e të shprehurit reagon për deklaratat e ministrit për shoqëri informatike

Dëmtim qëllimkeq i autoritetit të shoqërisë qytetareFronti për lirinë e të shprehurit nuk ka ndërmend të futet në debat atje ku është e qartë se nuk ka vullnet për një gjë të tillë. Megjithatë, e shfrytëzojmë këtë rast të theksojmë se nga intervista e Ministrit për shoqëri informatike për "Utrinski vesnik"-un (1.9.2013) shihen mungesa serioze të njohjes së termit shoqëri qytetare.Njëkohësiisht, ashpër etiketohen dhe akuzohen organizatat joqeveritare në vend se qëllimisht kanë qëndrim negativ sa i përket ligjeve për mediat, me qëllim që të përfitojnë mjete financiare. Kjo është krejtësisht jo e saktë dhe e përjetojmë si dëmtim të ...

Maqedoni: Komsioni Evropian nuk ka kërkuar ligje të këtilla për media

Komunikatë për shtyp e Delegacionit të BE-së në emër të Komisionit Evropian në lidhje me propozimligjet për media 
Pas debatit të mbajtur këtë javë në Shkup në lidhje me propozimligjet për media dhe shërbime audio dhe audio-vizuale mediatike, Komisioni Evropian dëshiron ta sqarojë rolin e saj në këtë proces.Përgatitja e legjislacionit të ri për media që duhet ta zëvendësojë Ligjin ekzistues për radiodifuzion për filloi në vitin 2011 me iniciativë të autoriteteve shtetërore, e jo me kërkesë konkrete të Komisionit evropian.Për pjesën e legjislacionit të propozuar që përputhet me legjislacionin e BE-së (Direktiva e BE-së për shërbime ...

Maqedoni:Fronti i organizatave civile kërkon tërheqjen e ligjeve për mediat nga procedura kuvendore

Në kumtesën e Frontit për liri të të shprehurit kërkohet tërheqja e ligjeve për mediat nga procedura kuvendore. Si të papranueshme konsiderohen si procedura ashtu edhe masat ligjore të parapara me këto ligje me të cilat shtesë do t’i shkaktohet goditje lirisë së të shprehurit dhe mediave në Republikën e Maqedonisë.Fronti për liri të të shprehurit kërkon nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, t’i tërheq nga procedura ligjet e propozuara: ligjin për mediat dhe ligjin për shërbime mediale audio dhe audiovizuale , pasi që përmes tyre në mënyrë shtesë do të rrezikohet liria e të shprehurit në Maqedoni, veçanërisht me përfshirjen e paarsyeshme të ...

Themelohet Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë

Më 29 qershor në Strugë u themelua Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë. Këshilli është i themeluar nga ana e 55 organizatave (organizata rinore, organizata për të rinjtë, aleanca dhe forume rinore të partive politike).Siç theksoi Kryetarja e Këshillit Rinor Nacional të Maqedonisë, Ivana Davidovska, misioni është që ti përfaqësojë interesat dhe nevojat e të rinjve si lidhje me të gjithë faktorët, si dhe të sigurojë kyçjen dhe pjesmarrjen aktive të të rinjve në procesin e marrjes së vendimeve në të gjitha nivelet.Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë sipas Statutit që u sollë do të udhëhiqet nga organet, Kuvendi general, Bordi drejtues, Bordi mbikqyrës...

EDRI: Ligj i ri me të cilin rrezikohet liria e të shprehurit në Maqedoni

Ligji i ri për media dhe shërbime audiovizuale i Maqedonisë krijon rreziqe serioze për lirinë e të shprehurit në Maqedoni.Me ligjin e ri zgjerohet fushëveprimi i kontrollit shtetëror duke filluar nga mediat elektronike (që është edhe e arsyeshme për shkak se ato shfrytëzojnë resurs të kufizuar publik, gjegjësisht spektrin pa tel) e deri te të gjitha llojet e mediave, duke i për fshirë edhe mediat në internet dhe ato të shtypura. Kjo është edhe e paarsyeshme edhe e panevojshme dhe në masë të madhe i tejkalon kërkesat e Direktivës së BE-së për shërbime mediatike audiovizuale 2010/13/ЕU.Aq më tepër, definicionet shumë të gjera (për shembull, koncepti ...

APC: Qeveria e Maqedonisë ndërmerr hapa për kufizimin e lirisë së të shprehurit në internet dhe rritjen e kontrollit shtetëror mbi mediat

Maqedonia është njëra nga vendet ku qytetarët luftojnë për demokraci dhe kundër masave për kontrollimin e mediave dhe kufizimit të lirisë së të shprehurit dhe qasjes deri te informatat në internet dhe jashtë tij.Një nga masat e fundit është Propozimligji i ri për mediat dhe shërbimet mediatike audiovizuale, me të cilin parashihet që të gjitha mediat, edhe ato të shtypura edhe ato onlajn, të filtrohen nëpërmjet një agjencie të centralizuar qeveritare, në ç’mënyrë qeverisë do t’i lejohet në mënyrë ligjore t’i filtrojë dhe t’i censurojë përmbajtjet.
Më 8 prill 2013, Ministria për shoqëri informatike dhe administratë e Maqedonisë e prezantoi ...