Tregime dixhitale

Kursi për tregime digjitale i referohet formës së shkurtë të prodhimit të mediave dixhitale, të cilat u mundësojnë njerëzve të mësojnë se si të shkëmbejnë aspektet e tregimeve të jetës së tyre. “Media” mund të përfshijë ekuivalentin dixhital të teknikave të filmit, animacionin, fotografinë, audio ose ndonjë formë tjetër të mediave të cilat nuk janë fizike (material i cili ekziston vetëm si dosje elektronike, kundrejt pikturave reale apo fotografive në letër, tingujt të regjistruara në disk apo film i regjistruar në kasetë) të cilat mund të përdoren për të rrëfyer tregim apo për prezantim të ideve.