Menaxhimi i e-mbeturinave

Ky kurs ofron njohuri për pajisjet elektrike ekologjike përmes vështrimit të kushteve për menaxhimin e e-mbeturinave në mënyrë efektive dhe të sigurtë. Këtu përfshihen detajet për infrastrukturën e nevojshme si dhe politikat dhe kornizat rregullative që përdoren për të trajtuar problemin më të madh me e-mbeturinat.