Управување со е-отпад

Овој курс ви нуди знаење за поеколошка електроника преку преглед на условите за безбедно и ефективно управување со е-отпад. Тука спаѓаат детали за потребната инфраструктура, како и политички и регулаторни рамки кои се користат за решавање на сè поголемиот проблем со е-отпадот.