Video Aktivizëm

Përmes këtij trajnimi pjesëmarrësit njihen me domethënien dhe historinë e video-aktivizmit, njohjen dhe rolin e tij në jetën e përditshme. Gjithashtu në trajnimin pjesëmarrësit fitojnë aftësi për drejtim të avancuar dhe manual të kamerës, për përpunim të avancuar të inçizimeve dhe përpunim estetikisht të këndshëm dhe më të fuqishëm të video inçizimeve.