Фото-активизам

Преку оваа обука учесниците се запознаваат со значењето и историјата на фото-активизмот, неговото препознавање и улогата во секојдневниот живот. Воедно, на обуката учесниците стекнуваат вештини за напредно, мануално управување со фотоапарат, за напредна обработка на фотографиите и изработување на естетски попријатни и помоќни фотографии.