Онлајн активизам

Курсот нуди нови гледишта кон улогата која активистите ја играат при залагањето за слободно и отворено општество. Фокусот е на употребата на технологијата и онлајн алатките за мобилизирање и организирање на поддржувачи, како и за градење на онлајн комуникација.