Отворени податоци

Обуката за отворени податоци Ви овозможува да се запознаете со дефиницијата за отворени податоци и начинот како да препознаете и искористите отворените податоци.