Подобра ефективност преку клауд технологии

Овие курсеви нудат знаење за придобивките и ризиците, како и препораки за користење на клауд технологии и чекори за подобрување на вашите бази на податоци и како да ги намалите трошоците преку транзиција кон клауд компјутерски модел.