mediumski-item-img-1.png

03.02.2021

РАБОТА СО ПОДАТОЦИ

Работата со податоци, нивното правилно анализирање и користење на визуелизации за презентирање стануваат се побарани вештини. Граѓанските организации, медиумските работници, активистите, но и сите останати кои работат со податоци, или имаат потреба од прикажување на резултатите од нивната напорна работа пред широката јавност, се соочени со низа технички предизвици. Бидејќи голем дел од граѓаните не се запознаени со компјутерско програмирање (кодирање), ниту пак со создавање визуелизации, се чини дека техничкото знаење е најголемиот предизвик пред која се исправуваат. Преку овие обуките, Фондацијата Метаморфозис, успешно го премостува токму тој предизвик – за успешна работа со податоци и создавање визуелизации нема да ви биде потребно огромно техничко предзнаење! Преку користење на низа бесплатни алатки, онлајн платформи, малку креативност и трпеливост – ќе научите ефикасно да раководите со вашите податоци, и да создавате модерни визуелизации кои ќе ја прикажат вашата работа во едно ново светло

mediumski-item-img-1.png

03.02.2021

Медиумска писменост

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

mediumski-item-img-1.png

03.02.2021

Социјални медиуми за застапување

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

mediumski-item-img-1.png

03.02.2021

Промоција на социјални медиуми

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.