Документ за јавни политики: Можности за законска имплементација на отворените образовни ресурси во Република Македонија

Документот ги истражува можностите за регулација на отворените образовни ресурси во Македонија.