Отворени образовни ресурси

25.08.2014

Проекти

Општата цел на проектот е да влијае на подигање на свеста и капацитетот на академската јавност за создавање и користење на отворени образовни ресурси. Преку претставување на концептот на ООР на наставниците од помалите етнички заедници со помош на обуки и други активности (наградата за најдобар ООР наставник) ќе се подигне свеста за придобивките од користењето на отворените образовни ресурси.

Поконкретно, проектот ги има следните специфични цели:

 • Да се претстави концептот на ООР на наставниците од помалите етнички заедници преку обуки и други активности (наградата за најдобар ООР наставник) за подигање на нивната свест за придобивките од користењето на ООР.
 • Да се зајакне културната и јазичната разновидност на ООР
 • Да се придонесе во создавањето и дистрибуцијата на образовни ресурси на јазиците од помалите етнички заедници
 • Да се идентификуваат и препорачаат решенија за правните предизвици поврзани со развојот на ООР (пример: препораки за политики за поддршка на ООР)
 • Да се претстават можностите за создавање на легислатива која ќе значи објавување на сите јавно финансирани образовни материјали како слободно достапни
 • Зголемување на видливоста во медиумите на концептот за ООР но посебно предизвиците со кои се соочуваат помалите етнички заедници во образовниот процес.

Очекувани резултати:

 • Обезбеден информативен, лесно достапен и редовно обновуван јавен онлајн вебсајт за отворени образовни ресурси
 • Зголемено користење на содржините на oer.mk од страна на наставниците и учениците во Македонија
 • Зголемен бројот на наставните содржини на јазиците на помалите етнички заедници достапни за сите заинтересирани (наставници, ученици и др.)
 • Идентификувани и предложени решенија за правните предизвици поврзани со развојот на ООР (пример: препораки за измени на законот за учебници) со посебен фокус на предизвиците што ги имаат помалите етнички заедници
 • Воспоставена редовна и конзистентна комуникација со клучните засегнати страни и донесувачи на одлуки насочена кон подигнување на свеста и влијание врз политиките во однос на можностите кои произлегуваат од преминот од традиционални учебници и образовни материјали кон дигитални отворени образовни ресурси

Период на спроведување: октомври 2019 – во тек

mediumski-item-img-1.png

Зајакнување на граѓанското општество преку дигитална трансформација

Цели на проектот: Зајакнување на компетенциите на вработените во Метаморфозис како едукатори и обучувачи на возрасни во врска со онлајн и иновативни алатки и пристапи за учење; Зајакнување на капацитетите на Фондација Метаморфозис

mediumski-item-img-1.png

Проект и обуки за дигитална безбедност

Целта на проектот беше да се оспособат претставниците на граѓанските организации и медиумите во полето на дигиталната безбедност и приватност. Тимот на Метаморфозис го процени нивото на знаење за дигиталната безбедност и приватност

mediumski-item-img-1.png

Проект за зајакнување на иновативен туризам (СТЕП)

Проектот е договор за грант на ИПА 2, Програма на Европската Унија за прекугранична соработка, алокации 2014-2015. Партнери во проектот се Метаморфозис – Фондација за Интернет и општество, Центар за развој на полошкиот