Финален извештај од набљудувањето на исполнувањето на реформските приоритети од областа на медиумите [01.07.2017 – 30.9.2018]

Финален извештај од набљудувањето на исполнувањето на реформските приоритети од областа на медиумите [01.11.2019 – 15.12.2020]

Четврт периодичен извештај од набљудувањето на исполнувањето на реформските приоритети од областа на медиумите [15.08.2020-15.12.2020]

Трет периодичен извештај од набљудувањето на исполнувањето на реформските приоритети од областа на медиумите [01.05.2020-15.08.2020]