Финален извештај од набљудувањето на исполнувањето на реформските приоритети од областа на медиумите [01.07.2017 – 30.9.2018]