#ИЦЕДА2021

#ИЦЕДА2021

Ова се работите на кои работеше тимот на ICEDA, а ќе продолжи да ги прави и во наредниот период:

  • Силна регионална мрежа на омоќени ГОи кои застапуваат за нови е-услуги и подобрување на постоечките
  • Зголемени капацитети на ГОи и медиуми за справување со предизвиците поврзани со Дигиталната агенда.
  • Локални центри за поддршка на е-влада раководени од ГОи членки на мрежата
  • Зголемена побарувачка за е-услуги и нивна зголемена употреба
  • Подобрена меѓу-секторска соработка помеѓу ГОи и државни институции за инклузивна Дигитална агенда во која граѓаните се во фокусот
  • Промовирање на теми поврзани со спроведување на Дигиталната агенда на Западен Балкан

Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик.

Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија.

_____________________________________________________________________________________

Оваа визуелизација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината од оваа визуелизација е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската Унија.