#ICEDA2021

#ICEDA2021

Këto janë të arriturat e deritanishme nga ekipi i ICEDA, që do të vazhdoj t’i zhvilloj tutje:

  • Rrjeti rajonal i OShC-ve të fuqizuara që promovojnë përmirësimin e shërbimeve digjitale ekzistuese, dhe avokojnë për shërbime të reja.
  • Rritje e kapaciteteve të OShC-ve dhe mediave që adresojnë vështirësitë në kuadër të Agjendës Digjitale.
  • Qendra lokale që mbështesin e-qeverisjen të udhëhiqura nga rrjeti i OShC-ve anëtare.
  • Rritja e përdorimit të shërbimeve digjitale
  • Rritja e bashkëpunimit të tërthortë në mes të OShC-ve dhe institucioneve për një Agjendë Digjitale gjithpërfshirëse (në qendër-qytetari)
  • Promovimi i temave rreth Agjendës Digjitale në regjionin e Ballkanit Perëndimor

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

_____________________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Observatori I agjendës digjitale 2021, Raport përmbledhës mbi progresin e agjendës digjitale në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut dhe Serbi

Digjitalizimi në të gjitha sferat dhe për të gjitha grupet shoqërore (pa përjashtim) është një mekanizëm efikas për përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve. Kjo nënkupton përmirësimin e punës digjitale dhe efikasitet më të madh të institucioneve, organizatave dhe subjekteve tjera shoqërore. Agjenda Digjitale (AD) mbulon zhvillimin e shoqërisë informatike në kuptimin e gjerë. Për të […]

Vizualizim – Qasshmëria në internet – pse ka rëndësi?

Direktiva e BE për qasshmëri në internet: faqet e internetit dhe aplikacionet e sektorit publik duhet të plotësojnë kritere specifike teknike për qasje. “Qasja në ueb nuk ka të bëjë vetëm me standardet teknike, arkitekturën e uebit dhe dizajnin. Është çështje e vullnetit politik dhe detyrimit moral.” (UNCRPD, Neni 9 i Konventës) Qasshmëria digjitale: përqendrohet […]

Vizualizim – Të dhëna të hapura dhe hapje e qeverisë

Qeveri e hapur është një qeveri në të cilën proceset publike janë më transparente informacioni publik është i disponueshëm në internet qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile inkurajohen të marrin pjesë përmes formave të pjesëmarrjes të bazuara në platformë. Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze. Ky vizualizim […]