Извештај од истражувањето „Употреба, ставови и мислења за ИКТ помеѓу граѓаните во Р.Македонија“

Извештај од истражувањето „Употреба, ставови и мислења за ИКТ помеѓу граѓаните во Р.Македонија“