Опсерваторија за Дигиталната агенда – Извештај за тековната состојба и патоказ за унапредување на Дигиталната агенда во Северна Македонија (2022)

Дигитализацијата, односно собирањето и користењето онлајн алатки за нивна анализа и формирање одлуки, е важен процес од кој се очекува дека ќе доведе до напредок на општеството. Во сите сфери и за сите општествени групи (без исклучок), дигитализацијата е ефективен механизам за подобрување на добросостојбата на граѓаните. Технологијата треба да се прифати како дел од секојдневниот живот, односно да доведе до т.н. „дигитална трансформација,“ која подразбира унапредување на електронското работење и поголема ефикасност на институциите, организациите и на другите општествени субјекти.

Во отсуство на вклученоста на повеќето земји од Западен Балкан во истражувањата на Европската Комисија, ова истражување е со неспорно додадена вредност бидејќи овозможува регионално споредување што ќе придонесе за позитивна конкуренција и ќе биде мотив за понатамошно спроведување на Дигиталната агенда (ДА).

Целта на истражувањето е да го измери напредокот во однос на почетната состојба од областите корелативни со ДА. Анализата резултираше со извештај во кој се обработуваат теми поврзани со поглавјата од ЕУ-законодавството, релевантни за ДА, односно со Поглавјето 10, именувано – „Информатичко општество и медиуми“.

_____________________________________________________________________________________

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската унија. Содржините во оваа публикација се единствена одговороност на Фондација Метаморфозис и на истражувачкиот тим и на ниеден начин не ги одразуваат ставовите на Европската унија.