Опсерваторија за Дигиталната агенда – Извештај за тековната состојба и патоказ за унапредување на Дигиталната агенда во Северна Македонија (2022)

Дигитализацијата, односно собирањето и користењето онлајн алатки за нивна анализа и формирање одлуки, е важен процес од кој се очекува дека ќе доведе до напредок на општеството. Во сите сфери и за сите општествени групи (без исклучок), дигитализацијата е ефективен механизам за подобрување на добросостојбата на граѓаните. Технологијата треба да се прифати како дел од секојдневниот живот, односно да доведе до т.н. „дигитална трансформација,“ која подразбира унапредување на електронското работење и поголема ефикасност на институциите, организациите и на другите општествени субјекти.

Во отсуство на вклученоста на повеќето земји од Западен Балкан во истражувањата на Европската Комисија, ова истражување е со неспорно додадена вредност бидејќи овозможува регионално споредување што ќе придонесе за позитивна конкуренција и ќе биде мотив за понатамошно спроведување на Дигиталната агенда (ДА).

Целта на истражувањето е да го измери напредокот во однос на почетната состојба од областите корелативни со ДА. Анализата резултираше со извештај во кој се обработуваат теми поврзани со поглавјата од ЕУ-законодавството, релевантни за ДА, односно со Поглавјето 10, именувано – „Информатичко општество и медиуми“.

_____________________________________________________________________________________

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската унија. Содржините во оваа публикација се единствена одговороност на Фондација Метаморфозис и на истражувачкиот тим и на ниеден начин не ги одразуваат ставовите на Европската унија.

Визуелизација – Доверливи услуги

Доверливи услуги се е-услуги што овозможуваат создавање на обврзувачки одлуки меѓу страните. Давател на доверлива услуга е „физичко или правно лице што дава една или повеќе доверливи услуги како квалификуван или неквалификуван давател на доверливи услуги.“ Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик. Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување […]

Визуелизација – Дигитален потпис

Дигитален потпис е електронски еквивалентна форма на физички потпис на хартија. Дигиталниот потпис користи дигитален сертификат за да го докаже нашиот идентитет онлајн. Кога станува збор за користење на дигитален потпис за користење на е-услугите што ги обезбедува владата, дигиталните сертификати за дигитален потпис се наоѓаат на електронската лична карта. Оваа визуелизација е достапна на […]

Визуелизација – Разлика меѓу биометриска и електронска лична карта

Биометриска идентификација се состои во утврдување на идентитетот на личноста врз основа на биометриски податоци, како што е фотографија од лицето, отпечаток од прст, потпис, итн. Потоа овие податоци се споредуваат со биометриските податоци на неколку други лица што се чуваат во база на податоци. Eлектронската лична карта користи пошироки бази на податоци за брзо […]