Со критичко мислење до разобличување на дезинформации

Прирачникот е креиран со цел да се создаде основно средство за информирање и едуцирање на македонските граѓани, кое би придонело за негување на критичката мисла и
создавање култура на конструктивен дијалог. Литература што ќе придонесе за дијалог во кој е зачувано правото на сопствено мислење, со почитување и критичко преиспитување на други мислења.

Прирачникот е наменет за:

  • Граѓанските организации и владините институции што со здружени напори треба секојдневно да посочуваат кон медиумските манипулации со информации и да придонесуваат за развој на медиумската писменост кај македонските граѓани.
  • Секој граѓанин на Северна Македонија треба да се бори за почитување на професионалните стандарди во медиумските простори и да се стреми кон слободно мислење и изразување