Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк

16.02.2018

Проекти

Проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“ е спроведуван од Фондацијата Метаморфозис и Евротинк – Центар за европски стратегии со финансиска поддршка на Европската Унија преку ИПА Програмата за граѓанско општество и медиуми 2016-2017.

Проект бр.: IPA/2017/393-851

Времетраење на проектот: 01.01.2018 – 31.12.2020

 

Општата цел на акцијата е да ја промовира медиумската писменост како основа за чување на правото на граѓаните да имаат различни мислења, преку стимулирање култура на критичко размислување, плурализам на мислења и демократски вредности. Следниве конкретни цели, кои ќе се постигнат за времетраењето на проектот, ќе придонесат кон остварувањето на општите цели: (КЦ1) Унапредување на културата на критичкото размислување преку едукација на општата јавност за штетните последици кои медиумските манипулации ги имаат врз демократијата и европските вредности; (КЦ2) Зголемување на капацитетите на граѓанските организации (ГОи) и медиумите да адресираат медиумски манипулации (вклучително и говор на омраза) преку подобрување на нивоата на медиумска писменост преку заеднички ангажман со државните институции; (КЦ3) Зголемување на граѓанската побарувачка за отчетни медиуми преку јавна едукација, промоција на професионални стандарди и меѓународни практики кои ги штитат слободата на мислење и изразување.

mediumski-item-img-1.png

Центар против дезинформации на Западен Балкан: разоткривање на опасните влијанија преку набљудувачко новинарство

  Главна цел на проектот Откривање на странско малигно влијание на Западен Балкан преку разоткривање и мапирање на протокот на дезинформации и пропаганда што потекнуваат од надворешни актери низ регионот. Специфични цели Зголемување…

mediumski-item-img-1.png

Промовирање на отчетноста и транспарентноста на јавните реформи

Генерална цел на проектот Да се зголеми отчетноста на јавните службеници и да се промовира активен ангажман на информирани граѓани во Република Северна Македонија, овозможувајќи соработка со повеќе засегнати страни во процесите на…

mediumski-item-img-1.png

Брз одговор на дезинформации за вакцините

Име на проектот: Брз одговор на дезинформации за вакцините Цели на проектот Да се зголеми производството и споделувањето на проверени и едукативни медиумски содржини (насочени кон медиумски професионалци и општа публика); Барање транспарентност…