Визуелизација: Иновации со отворени податоци

Отворените податоци имаат потенцијал да генерираат јавна вредност, особено кога се работи за транспарентност и иновација, но и да овозможат економски раст.

Концептот за отворени податоци е трансформативен по природа и има огромен иновативен потенцијал.

Отворените податоци овозможуваат иновација врз основа на податоци и создаваат можности за решавање на различни проблеми во јавниот и приватниот сектор.

Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански,српски и црногорски јазик.

Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија.

______________________________________________________________________________Oваа визуелизација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината од оваа визуелизација е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската Унија.