Втор периодичен извештај од набљудувањето на исполнувањето на реформските приоритети од областа на медиумите (01.02.2020-30.04.2020)