Bashkëpunim i decentralizuar ndërmjet rajonit të Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë

31.08.2014

Projektet

Programi për bashkëpunim të decentralizuar ndërmjet rajonit të Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë filloi në vitin 2006, me qëllim kryesor për të kontribuar në nxitjen e bashkëpunimit ndërkombëtar midis dy territoreve. Bëhet fjalë për bashkëpunim inovativ në të cilin janë të inkuadruar veprimtarë të ndryshëm edhe atë nga më shumë nivele: lokla, regjional dhe nacional. Bartësit e këtij bashkëpunimi institucional për zhvillimin e demokracisë lokale janë Këshilli Rajonal i Normandisë së Poshtme dhe Ministria e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë.

Bashkëpunimi i decentralizuar ndërmjet rajonit të Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë konkretizohet përmes programit tre-vjeçar (2010-2013) të ndarë në 7 akse:

  1. Teknologji digjitale dhe media
  2. Të rinjtë dhe qytetaria aktive
  3. Inventar i trashëgimisë kulturore
  4. Politikat kulturore
  5. Turizmi
  6. Zhvillim i bujqësisë
  7. Të drejtat e njeriut

Aktivitetet në cdo aks janë kryer nga “duo” të përbëra nga një organizatë franceze dhe maqedonase, të specializuara në atë fushë. Gjithashtu, janë përfshirë veprimtarë të shumtë vendorë: komunat, shoqatat, fondacionet, sektori privat, institucionet arsimore etj. Ky bashkëpunim ka për qëllim të kontribon në krijimin e politikave inovative lokale në fushat e përfshira përmes trajnimeve, udhëtimeve studimore, punëtorive dhe llojeve tjera të shkëmbimit.

Fondacioni Metamorphosis zbaton aktivitete të aksit të parë dhe të fundit.