(DIGILOK) Transformimi digjital në nivel lokal – Komuniteti i përfshirë për rezistencë ndaj korrupsionit

04.12.2023

Projektet

Luftimi i korrupsionit është thelbësor për rritjen e besimit në institucione, mbrojtjen e demokracisë, promovimin e drejtësisë dhe qeverisjen e mirë. Qytetarët tashmë e njohin korrupsionin si problemin më të madh, ndërsa presioni korruptiv dhe viktimizimi janë rritur ndjeshëm. Shfrytëzimi i përfitimeve nga teknologjitë digjitale mund të përmirësojë ndjeshëm transparencën dhe të reduktojë korrupsionin.

Qëllimi përgjithshëm i projektit: Përfshirja aktive e komunitetit për rezistencë më të madhe ndaj korrupsionit në nivel lokal.

Qëllime specifike të projektit:

 • Avancimi i hapjes së komunave përmes përmirësimit të bashkëpunimit ndërmjet OSHC-ve dhe qytetarëve me autoritetet lokale.
 • Përfshirja aktive e qytetarëve në proceset vendimmarrëse përmes mjeteve inovative digjitale.

Grupet e synuara:

 • Njësitë e vetëqeverisjes lokale
 • Qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile

Rezultatet:

 • Rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve dhe forcimi i OSHC-ve në drejtim të përmirësimit të procesit të hartimit të politikave dhe vendimmarrjes.
 • Rritja e përfshirjes qytetare dhe e besimit në shoqërinë civile përmes konstituentëve të informuar dhe aktivë të shoqërisë civile të përfshira në nisma të përbashkëta qytetare.

Aktivitetet e projektit:

A1. Rritja e hapjes në nivel lokal për angazhim më të madh të OSHC-ve dhe qytetarëve

 • A1.1 Monitorimi i hapjes së autoriteteve lokale nëpërmjet Indeksit të Hapjes
 • A1.2 Krijimi i një liste për vetë-vlerësimin e komunave për të matur hapjen e tyre
 • A1.3 Mbështetje mentoruese për forcimin e kapaciteteve të komunave
 • A1.4 Përmirësimi i konsultimeve përmes miratimit të një kalendari vjetor për konsultimet e planifikuara dhe publikimi i rregullt i raporteve pas konsultimeve të bëra

А2. Rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve dhe organizatave të shoqërisë civile në proceset konsultative të komunave gjatë marrjes së vendimeve, përmes përdorimit të mjeteve inovative digjitale.

 • A2.1 Përmirësimi i mjetit digjital mKomuniteti (mZaednica) dhe aftësimi i administratës lokale për ta përdorur atë
 • А2.2. Promovimi i mKomuniteti-t në kontekstin e konsultimeve publike në nivel lokal

Periudha e zbatimit: 01.12.2023 – 30.09.2026 (34 muaj)

Korniza buxhetore: 14.000.000 denarë

Mbështetja financiare: Projekti “Transformimi digjital në nivel lokal – Komuniteti i përfshirë për rezistencën ndaj korrupsionit (DIGILOK)” mbështetet nga Qeveria Zvicerane përmes Civika Mobilitas.

Partnerë: