Rritja e përdorimit të ueb faqeve qeveritare si një instrument për transparencë, llogaridhënie dhe e-pjesëmarrje

18.09.2014

Projektet

Projekti hulumtues analizoi nivelin aktual të përdorimit të ueb faqeve qeveritare në nivel komunal dhe shtetëror (ueb faqet .gov.mk) në fushën e transparencës, llogaridhënies dhe e-pjesëmarrjes në vendimmarrje dhe ka siguruar rekomandime se si të tejkalohen pengesat që parandalojnë realizimin e potencialit të plotë të teknologjive të reja në këto lëmi. Shkalla e përdorimit të teknologjive të reja për komunikim nga ana e organeve të pushtetit nuk është hetuar plotësisht, dhe hulumtime të mëtejshme janë të nevojshme. Projekti analizoi praktikën aktuale të përdorimit të ulët të ueb faqeve .gov.mk për transparencën, llogaridhënien dhe konsultimet publike me qëllim për të krijuar të dhënat bazë që do të përdoret nga të gjitha përpjekjet që lidhen me zhvillimin e e-qeverisë dhe nxitjes së pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje. Çështjet kryesore të hulumtimit ishin:

  1. Deri në ç’masë organet e qeverisë të Maqedonisë përdorin teknologjitë e reja në mënyrë që të sigurojë qytetarët me informacion relevant dhe mundësi për të marrë pjesë në vendimmarrje?
  2. Çfarë duhet të bëhet për të përmirësuar gjendjen?

Aspektet e shqyrtuara mbulojnë çështjet në vazhdim:

  • Komunikimi bazë: Çfarë lloj informacioni është publikuar në ueb faqet dhe në cilën mënyrë? Çfarë mungon, në krahasim me standardet e sofistikimit të përdorura në nivel të BE-së?
  • Qasshmëria: Cilët gjuhë janë përdorur? A janë ueb faqet të qasshme për njerëzit me aftësi të kufizuara?
  • Transparenca: në veçanti nëse institucionet i përmbahen Ligjit për qasje të lirë në informata me karakter publik
  • Llogaridhënia: në mënyrë të veçantë çfarë mekanizmash institucionet përdorin në fushën e politikës fiskale
  • e-Pjesëmarrja: A përdoren mekanizmat për konsultim me publikun në nivel qendror dhe lokal dhe për cilat qëllime?

Hulumtimi ka ofruar krahasime me standardet në këto fusha të përcaktuara me ligjet vendore dhe praktikat më të mira nga rajoni dhe BE-ja. Baza e të dhënave në funksion do të përdoret për avokim në mënyrë për të nxitur institucionet e qeverisë për të përmirësuar pranitë e tyre në internet, dhe për të gjeneruar kërkesën nga publiku i përgjithshëm për zbatimin e duhur të mekanizmit për konsultime publike.