Qasje e hapur

18.09.2014

Projektet

Potencialit aktual të krijuesve të përmbajtjes Qasje e hapur u mungon vetëdija për potencialin e plotë të teknologjive dixhitale dhe nganjëherë u mungojnë disa aftësi themelore në lidhje me përdorimin e sistemeve softuerike. Më akut, shumë akademikë, shkencëtarë dhe hulumtues nuk arrijnë të qasen aspak në debatin shkencor dhe rrallë i publikojnë rezultatet e punës së tyre, siç janë numri e citimeve dhe masat tjera shkencore / akademike të cilat luajnë rol shumë të vogël në avancimin e karrierës së tyre, në krahasim të ndikimeve politike ose personale. Ata gjithashtu nuk janë të vetëdijshëm për konceptin e përgjithshëm të Qasjes së hapur dhe ndërlidhjet e tij në mënyrën e njejtë me të cilën ueb-i funksionon, sidomos përsa i përket përhapjes së informacionit. Kjo është veçanërisht akute në fushën e shkencave shoqërore, ku Maqedonia është lënë shpesh jashtë debateve në të cilat shkencëtarët e saj mund të japin kontribut të çmuar, siç është arkeologjia, trashëgimia kulturore, gjuhësia, të drejtat e njeriut, studimet e paqes etj.

Qëllimi i përgjithshëm: të kontribohet në përdorimin konstruktiv të teknologjive digjitale si vegla e të menduarit kritik dhe demokratizimit në Maqedoni, nëpërmjet rritjes së sasisë dhe cilësisë së e-përmbajtjes.

Qëllimi

  • Të rrisë ndërgjegjësimin për rëndësinë e Qasjes së hapur si koncept dhe për të kontribuar për përmirësimin e mjedisit ligjor / institucional të cilat janë të favorshme për krijimin e përmbajtjeve
  • Për të përmirësuar dukshmërinë e publikimeve akademike dhe për të krijuar resurse të reja për të promovuar dhe agreguar publikime të Qasjes së hapur
  • Për të ndërtuar kapacitetet e institucioneve akademike
  • Për të rritur cilësinë e përmbajtjeve lokale shkencore të cilat janë në dispozicion onlajn duke rritur ndërgjegjësimin dhe nivelin e aftësive të TI, të bazuara në aplikimin e praktikave më të mira