Promovimi i qasjes në lajme të besueshme për ta luftuar dezinformimin

03.10.2022

Projektet

Qëllimi kryesor i projektit

Projekti synon të ekspozojë ndikimin e propagandës së huaj përmes gazetarisë vëzhguese dhe t’i përdorë rezultatet e hulumtimit për ta edukuar publikun në mënyrë të kuptueshme. E gjithë kjo bëhet me qëllim që situata me propagandën e huaj, e cila kërkon veprim të menjëhershëm, të njihet gjerësisht dhe të jetë prioritet.

Qëllimet specifike

  1. Të rritet vetëdija dhe njohuritë e vendimmarrësve dhe publikut të gjerë për natyrën dhe efektin e propagandës dhe dezinformimit të huaj keqdashës në Maqedoninë e Veriut.
  2. Të forcohen kapacitetet e gazetarëve individualë dhe të mediave për gazetari vëzhguese të bazuar në fakte, e fokusuara në ekspozimin e ndikimeve keqdashëse.
  3. Të arrihet te publiku dhe të avokohet për rritjen e debatit publik dhe të kërkesës për masa konstruktive politike.

Grupet e synuara

  1. Publiku i gjerë si grupi më i prekur dhe më i ndikuar nga ndikimet keqdashëse të huaja.
  2. Gazetarët dhe redaksitë e mediave kombëtare dhe rajonale;
  3. Organizatat e shoqërisë civile.
  4. Institucionet publike/shtetërore të përfshira në luftën kundër ndikimeve keqdashëse të huaja.

Rezultatet e pritura

Pas përfundimit të projektit, gazetarët, qytetarët dhe vendimmarrësit do të kenë në dispozicion një përmbledhje provash që mund të përdoren në çdo debat publik për t’i hedhur poshtë pretendimet e atyre që e mohojnë ose e minimizojnë ndikimin e ndikimit të huaj keqdashës. Debati publik që do të rezultojë do ta zhvendosë opinionin publik drejt rezistencës më të madhe dhe do ta inkurajojë mobilizimin duke ofruar njohuri, aftësi për edukim mediatik, rritje të kërkesës së qytetarëve për një përgjigje më të mirë institucionale ndaj këtyre llojeve të kërcënimeve ndaj demokracisë.

Aktivitetet e projektit

  1. Krijimi i një spektri të gjerë burimesh të detajuara në lidhje me natyrën dhe efektin e propagandës dhe dezinformimit të huaj keqdashës në Maqedoninë e Veriut. Përmbajtja e krijuar nga projekti do të shërbejë si një burim arsimor për t’u përdorur nga palët e interesuara dhe kushdo që është i interesuar që rrallë ka qasje në dokumentacionin mbi ndikimin e huaj në Maqedoninë e Veriut, pasi mediat kryesore në përgjithësi e injorojnë këtë çështje.
  2. Shpërndarja publike dhe promovimi i përmbajtjeve mediatike që synojnë t’i kundërvihen propagandës dhe dezinformatave të huaja keqdashëse, në maqedonisht, shqip dhe anglisht. Ekipi i Metamorfozis do të krijojë dhe do të shpërndajë përmbajtje anti-dezinformuese të prodhuara nga rrjeti mediatik duke zhvilluar një fushatë për publicitet që synon edukimin e publikut të gjerë për vetitë dhe efektet e dezinformimit dhe propagandës.
  3. Ngjarje avokuese për të rritur pjesëmarrjen e hartuesve të politikave kundër ndikimeve të huaja toksike. Metamorfozis do të organizojë ngjarje avokuese me vendimmarrës nga institucionet shtetërore nga njëra anë dhe përfaqësues të mediave, shoqërisë civile (organizata mediatike dhe organizata të angazhuara në luftën kundër dezinformimit, si dhe në çështje të sigurisë kombëtare dhe ekspertë të huaj) dhe komuniteti akademik në anën tjetër.

 

Kohëzgjatja e projektit: 1 vit (12 muaj)

Mbështetja financiare: Fondi Kombëtar për Demokraci – National Endowment for Democracy (NED)