Të drejtat e njeriut në internet / Dezifnormatat

30.09.2021

Projektet

“Përdorimi i shtuar i internetit sjell me vete një nevojë në rritje për të zhvilluar aftësi për të parandaluar keqpërdorimet e të drejtave të njeriut në internet. “Edukimi i vazhdueshëm dhe avokimi për të drejtat e njeriut është një segment i rëndësishëm i zbatimit të edukimit dhe i ndërtimit të vlerave të reja gjatë përdorimit të internetit.”

Në procesin e avokimit për të drejtat e njeriut në internet, është e nevojshme t’u ndihmohet komuniteteve të përballen me ndryshimet e mëdha që vijnë nga ndikimi gjithnjë e më i madh i teknologjive të reja (duke i përfshirë të dhënat e mëdha, inteligjencën artificiale, robotikën, nano-teknologjinë dhe gjenetikën). Metamorfozis përqendrohet në mbrojtjen e privatësisë dhe lirisë së shprehjes duke i forcuar kapacitetet e qytetarëve dhe të institucioneve (si dhe duke përgatitu grante) për një shoqëri digjitale.