Радмила Живановиќ

Претседател на УО од 2015г.

Владимир Лазовски

Член на УО од 2015г.

Билјана Радоњанин

Член на УО од 2015г.

Зоран Јаневски

Член на УО од 2015г.

Зоран Цали

Член на УО од декември 2018г.