Имплементацијата на овие препораки за стандарди за ИКТ би предизвикала зголемена ефикасност и ефективност во работењето на државната администрација, зајакната интер/интра комуникација меѓу институциите, граѓаните и надворешниот свет и би го подобрило обезбедувањето на услугите на државните инститиции кон граѓаните и останатите засегнати страни. Во изготвувањето на оваа публикација беа вклучени ИТ лица вработени во државната управа и независни експерти и консултанти.

Овој документ е дел од потпишаниот договор за соработка меѓу Фондацијата Институт отворено општество – Македонија и Генералниот секретаријат на Владата на РМ, а е реализиран во партнерство со Фондацијата Метаморфозис.

„Препораки за стандарди за ИКТ во државната управа“ е достапен тука

Сподели: