Резултатите од истражувањето се достапни во форма на Каталог за електронски услуги на локалната власт.

Со истражувањето беа опфатени 10 општини од кои 7 беа поголеми и 3 помали, и тоа: Карпош, Гостивар, Дебар, Кавадарци, Прилеп, Велес, Струмица, Чучер Сандево, Зрновци и Кривогаштани.

Вкупно беа анкетирани 850 испитаници. Од вкупниот број испитаници, 395 беа мажи (46.5%) и 455 жени (53.5%).

Истражувањето беше спроведено од агенцијата БРИМА-Галуп (BRIMA-Gallup) од Скопје во периодот од 19 до 24 мај 2005 година.

Каталог за електронски услуги на локалната власт

Сподели: