Истражувањето покажа дека има континуиран пораст на бројот на е-продавници, од 81 во февруари 2012 година, 131 во мај 2012, на 160 во септември 2012. Во септември 2012 година, 59% од активните е-продавници имаат објавено политики за приватност, што претставува намалување од 3% во споредба со состојбата во мај 2012 година.

pp092012

Procentualna_zastapenost_na_pp_kaj_e-prodavnicite1

* Информациите за постоечките е-продавници се добиени од листите на е-продавници достапни на веб-сајтовите на Тутунска Банка, Уни Банка, и Халлбанк, како и листата на е-продавници достапна на веб-сајтот www.cpay.com.mk

Сподели: